Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi (“Sözleşme”) merkezi Kozyatağı Mh. Sarı Kanarya Sok. No:14 ByOffice Plaza, Kat:7, Kadıköy, İstanbul adresinde faaliyet gösteren Mehmet Aydın şahıs işletmesi (“Focused Pupa”) ile Kullanıcı (“Kullanıcı”) arasında akdedilmiş olup, kullanıcı’nın Focused Pupa mobil uygulamaları ve Websitesi üzerinden sunduğu Hizmetler’den yararlanmasına ilişkin koşulları düzenlemektedir.

2. Tanımlar

2.1. Gizlilik Politikası: kullanıcıların Uygulama veya Websitesi üzerinden ilettikleri kişisel verilerin, Focused Pupa tarafından hangi amaçlarla ve ne şekilde kullanılacağı gibi konular da dahil olmak üzere Focused Pupa’nın kişisel verilere ve çerez kullanımına ilişkin genel gizlilik politikasını düzenleyen, Uygulama ve Websitesi üzerinden (focusedpupa.com) erişilebilecek olan metni ifade eder. 

2.2. Uygulama: Focused Pupa isimli mobil uygulama, tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ile bu uygulama kapsamında sanal ortamda verilen hizmetleri kapsamaktadır.

2.3. Websitesi: Mülkiyeti Focused Pupa’a ait olan ve Focused Pupa’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu FocusedPupa.com alan adına sahip internet sitesini ve mobil uygulamalarını (mobil uygulama mobil siteyi de içermektedir) ifade eder.

2.4. Kullanıcı: Focused Pupa tarafından belirlenen yöntemlerle kayıt olup Uygulama ve Websitesi üzerinden sunulan ürün ve hizmetlerden işbu sözleşmede belirlenen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve tüzel kişileri ifade etmektedir. 

2.5. Hizmet: kullanıcıların işbu Sözleşme çerçevesinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Focused Pupa tarafından sunulan faaliyetleri ifade eder.

2.6. İleti(ler): Focused Pupa’nın, kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, kullanıcıların mobil uygulamaya kayıt olurken Focused Pupa ve iş ortakları tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder.

2.7. Kullanıcı Hesabı: Kullanıcının, Uygulama ve Websitesi’nde yer alan Hizmetler’den yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini ve kendisinden talep edilen bilgilerini girdiği, gerekli işlemleri yapabildiği, kullanıcı adı ve parolası, ilgili kullanıcı tarafından belirlenerek erişilebilen kullanıcıya özel sayfaları ifade eder.

3. Sözleşmenin Konusu

3.1. Focused Pupa işbu sözleşme kapsamında kullanıcılarına odaklanma ve motivasyon (ödüller vererek) amaçlı hizmet vermektedir. 

3.2. Focused Pupa tarafından sunulan, kullanıcılarına odaklanma hizmeti veren web tabanlı ve mobil bir uygulamadır. Focused Pupa’nin hizmetleri aşağıdaki hususları kapsamaktadır;

a) kullanıcıların odaklanma seansı yapmaları ve bu seansların raporlanması, kazanılan PupaCoin’ler karşılığında ödüllerin alınması ve kullanıcılara bu ödüllerin tanımlanması

c) Kullanıcılara sunulan ve uygulamanın kullanımını sağlayan verilerin toplanması

d) Odaklanma istatistikleri

4. Kullanıcı Türleri ve Ücret Açıklaması

4.1. Uygulamaya kayıt olan kullanıcılar aksi uygulama sahibi tarafından paylaşılmadığı müddetçe uygulamayı ücretsiz olarak kullanırlar.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesinde talep edilen bilgileri doğru ve güncel şekilde doldurarak ve Uygulama ve Websitesi’nde bulunan işbu kullanıcı Sözleşmesi’ni ve Gizlilik Politikası’nı onaylayarak kullanıcı statüsü edinir. Söz konusu Kullanıcı Sözleşmesi’ni doldururken doğru ve güncel bilgi sağlamayan kullanıcı, bu sebeple doğabilecek tüm zararlardan bizzat sorumludur. Kullanıcı, kullanıcı  statüsünü iptal ederek  her zaman sonlandırabilir.

5.2. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Websitesi içinde sunulan kullanım ve hizmetlere, kullanıcı olmaya ilişkin hükümleri bir bütün olarak kabul etmiş olmaktadır. 

5.3. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde, işbu Sözleşme ve Gizlilik Politikası içerisinde yer alan tüm şartlara, belirtilen kurallara, yürürlükteki tüm mevzuata ve genel ahlaka uygun hareket edeceğini, işbu Sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. Kullanıcının Uygulama ve Websitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. 

5.4. Focused Pupa, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamların talebi halinde, kullanıcının kendisinde bulunan bilgilerini söz konusu makamlarla paylaşabilir.

5.5. Kullanıcının kullanıcı Hesabı’na erişmek ve Uygulama veya Websitesi üzerinden işlem gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, kullanıcı tarafından oluşturulmakta olup, söz konusu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen kullanıcının sorumluluğundadır. Focused Pupa’un kullanıcı’nın söz konusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

Kullanıcı, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin kendisi tarafından gerçekleştirilmiş olduğunu, bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğunun peşinen kendisine ait olduğunu, bu şekilde gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def’i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def’i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

5.6. Kullanıcı, Uygulama veya Websitesi’ni aşağıda sayılan haller başta olmak üzere hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde kullanmayacaktır: 

a) Uygulama veya Websitesi’nde başka bir kişi adına veri tabanı yaratmak ve kayıt yapmak, kontrol etmek, güncellemek veya değiştirmek;

b) Uygulama veya Websitesi’nin bütününü veya bir bölümünü bozmak, değiştirmek veya ters mühendislik yapmak, internet sitesinde yer alan herhangi bir içeriği, dosyayı, görsel ve işitsel unsuru, elektronik materyali, bilgiyi, tüm ürün ve hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak, aktarmak, değiştirmek, uyarlamak, çevirmek, kaynak koduna dönüştürmek, parçalarına ayırmak, ticari bir amaçla kullanmak;

c) Yanlış bilgiler kullanılarak işlem yapılması, yanlış veya yanıltıcı ikametgâh adresi, elektronik posta adresi, iletişim bilgileri de dahil yanlış veya yanıltıcı kişisel veriler kullanmak suretiyle gerçek olmayan kullanıcı hesapları oluşturulması ve bu hesapların kullanıcı Sözleşmesi’ne veya yürürlükte mevzuata aykırı şekilde kullanılması, başka bir kullanıcı’nin hesabının izinsiz kullanılması, başka birinin yerine geçilerek ya da yanlış bir isimle işlemlere taraf ya da katılımcı olunması; 

d) Uygulama veya Websitesinin amacı dışında ve manipüle edecek şekilde kullanılması;

e) Uygulama veya Websitesi’ne, Uygulama veya Websitesi’nin veri tabanına, Uygulama veya Websitesi üzerinde yer alan herhangi bir içeriğe zarar verici herhangi bir teknolojinin veya bir virüsün yayılması;

f) Kullanıcılar hakkında elektronik posta adresleri de dâhil herhangi bir bilginin ilgili kişilerin izni olmaksızın toplanması; 

g) Uygulama veya Websitesi tarafından belirlenmiş olan iletişimler ve teknik sistemler üzerinde makul olmayan veya orantısız derecede büyük yüklemeler yaratacak ya da teknik işleyişe zarar verecek faaliyetlerde bulunulması, Focused Pupa’nın önceden yazılı iznini alınmaksızın Uygulama veya Websitesi üzerinde otomatik program, robot, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) ve veri taraması (data crawling) gibi “screen scraping” yazılımları veya sistemleri kullanılması ve bu şekilde Uygulama veya Websitesi’nde yer alan herhangi bir içeriğin tamamının veya bir kısmının izinsiz kopyalanarak, yayınlanması veya kullanılması.

Kullanıcı, yukarıda sayılan haller başta olmak üzere her türlü ihlalden doğan tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

5.7. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi’nde yaptığı işlemleri Uygulama ve Websitesi’ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi’ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı vb. içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını kabul ve taahhüt eder. kullanıcı ayrıca kullanıcı Hesabı’na robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

5.8. Uygulama veya Websitesi’nin ya da Uygulama veya Websitesi üzerindeki içeriğin, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun kullanılmaması hukuka aykırı olup; Focused Pupa’nın ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

5.9. Kullanıcı, şifresinin başka kişilerce ele geçirildiğini öğrendiği takdirde Focused Pupa’yı derhal bilgilendirmekle yükümlüdür. 

5.10. Kullanıcı, Uygulama ve Websitesi’nden erişilebilecek üçüncü şahısların internet sitelerine ve yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı ve bunları kullanmamayı kabul eder. Aksi durumda kullanıcı, Focused Pupa’nın üçüncü kişilere ödemek zorunda kalacağı bütün zararları tazmin eder.

5.11. Kullanıcının ölümü durumunda kullanıcının hakları mirasçılara geçer. Kullanıcının mirasçıları, kullanıcının ölümü ile Focused Pupa’yı bildirimde bulunarak kullanıcının hesabının kapatılmasını da talep edebilirler.

5.12. Focused Pupa, Uygulamada sunulan ürün ve Hizmetler’i ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; kullanıcının Uygulamaya yüklediği bilgileri ve içerikleri kullanıcı de dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Focused Pupa, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir. 

5.13. Focused Pupa uygulaması, kullanıcıların odaklanma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamak ve motivasyonlarını artırmak amacıyla oluşturulmuştur ve kullanıcılarına odaklanma başarılarının artacağını temin etmez, kullanıcılara bu hususta herhangi bir garanti vermez.

5.14. Focused Pupa, Uygulama veya Websitesi’nin kullanılması sırasında kullanıcılara bilgi verme amaçlı veya pazarlama amaçlı iletiler gönderebilir. 

5.15. Uygulama ve Websitesi içerisinde Focused Pupa tarafından reklam için veya başka sebeplerle linkler ve link bağlantılı görsellere veya işbu sözleşmenin amaçları kapsamında üçüncü kişilerle bağlantı sağlayıcı bilgilere yer verilebilir. Bu linkler ve bağlantılarla bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Focused Pupa’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur. 

5.16. Focused Pupa, Uygulama üzerinde kullanıcıların işbu sözleşme içerisinde düzenlenen hizmetleri ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere dilediği zaman Hizmetler’de değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir, Uygulama’da güncelleştirme yapabilir. Focused Pupa Uygulamada güncelleme yaptığı durumlarda, kullanıcıların uygulamayı kullanmaya devam etmesini, güncelleştirmeyi yüklemeleri şartına bağlı kılabilir.

5.17. Reşit olmayan kişiler için ebeveynleri tarafından veya tüzel kişi kullanıcılar için tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişilerce başvuru yapılması halinde, bu kişiler kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi kullanıcı olmanın sağladığı haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler Focused Pupa’nın sorumluğunda değildir.

5.18. Focused Pupa, bu sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerle ilgili olarak her türlü teknik arıza ya da sorun nedeni ile işlemlerin tamamlanamaması, iptal edilmesi hâlinde sorumlu olmayacaktır. Focused Pupa, bu sözleşme konusu hizmetlerin kullanıcıya sunulması ile ilgili olarak herhangi bir neden göstermeksizin hizmetin verilmesine ara verebilir veya tamamen durdurabilir. Sağlanan hizmet ile ilgili olarak, resmi kurumların kararlarıyla veya yasal uygulamalar veya hukuki teknik sorunlar, zorunluluklar nedeniyle hizmetin kesintiye uğraması, durdurulması gibi haller mücbir sebep olarak kabul edilmiş olup, bu gibi hallerde Focused Pupa’nın sorumluluğu doğmayacaktır.

5.19. Taraflar, Focused Pupa’ya ait tüm resmi defter ve ticari kayıtları ile Focused Pupa’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının muteber, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil olarak 6100 Sayılı Kanunu’nun 193. maddesine uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. Fikri Mülkiyet Hakları

Focused Pupa markası ve logosu, Focused Pupa Uygulaması ve Websitesi’nin tasarımı, yazılımı, lisansı alan adı ve bunlara ilişkin olarak Focused Pupa tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan, görsel ve işitsel unsurlarının her türlü fikri mülkiyet hakkı Focused Pupa’ya aittir. Kullanıcı, Focused Pupa’un mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını veya Focused Pupa’nın izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı, Focused Pupa Uygulaması veya Websitesi’nin bütünü ya da bir kısmını başka bir ortamda Focused Pupa’nın izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya Focused Pupa’nın fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, kullanıcı, Focused Pupa’nın ve/veya hakları ihlal edilen söz konusu üçüncü kişilerin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

7. Gizlilik Politikası

7.1. Focused Pupa, kullanıcının Uygulama ve Websitesi’nde sunulan Hizmetler’den yararlanabilmek için Uygulama veya Websitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. Focused Pupa, bu kapsamda kullanıcının sağladığı kişisel verileri Uygulama ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplamakta, kullanmakta, aktarmakta ve diğer şekillerde işleyebilmektedir. Gizlilik Politikası, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanıcı, Hizmetler’den faydalanarak ve/veya bir hesap oluşturarak Gizlilik Politikası’nda belirlendiği şekilde kişisel verilerinin toplanmasına, kullanılmasına, aktarılmasına ve diğer şekillerde işlenmesine açık bir şekilde ve özgür iradesiyle rıza göstermektedir. Kişisel verinin kullanılması ile ilgili koşullar ve bu konudaki haklarınızla ilgili olarak daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamızı inceleyebilir ve [email protected] adresine elektronik posta göndererek kişisel verilerinize ilişkin haklarınıza ilişkin iletişim kurabilirsiniz.

7.2. Kullanıcı tarafından Uygulama ve Websitesi’ne beyan edilen ve paylaşılmasına rıza gösterilen kişisel veriler; işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, Uygulama ve Websitesi’nin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, kullanıcı için çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi ve kullanıcıya özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla Focused Pupa ya da iş ortakları tarafından Gizlilik Politikası’na uygun olarak toplanır, saklanır, işlenir, kullanılır ve akdi ilişkilerimize istinaden 3. Kişiler ile paylaşılabilir.

7.3. Kullanıcı, kişisel verilerinin bilgilerinin Focused Pupa tarafından bu şekilde kullanımına ve saklanmasına rıza gösterdiğini kabul ve beyan eder. Focused Pupa söz konusu kişisel verilerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 12 uyarınca güvenli şekilde saklanması, yetkisiz erişimlerin ve hukuka aykırı veri işlemelerin önlenmesi için gereken her türlü tedbiri alacaktır. Kullanıcı kişisel verileri üzerinde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu md. 11 uyarınca sahip olduğu hakları kullanma ve bu verilerinde dilediği zaman değişiklik veya güncelleme yapma hakkına sahiptir. Bununla beraber kullanıcı, paylaşmış olduğu bilgi ve verilerinin kendisine özel avantajların sunulabilmesi, satış, pazarlama ve benzer amaçlı her türlü iletişim faaliyetlerinin bildirimi maksatlarıyla, Focused Pupa’nın iş ortakları ile de paylaşımına izin vermektedir.

8. Ödeme ve İade Şartları

Focused Pupa halihazırda site ve uygulama üzerinden gerçekleştirilen faaliyetleri ve hizmetlerini ücretsiz olarak sunmaktadır. 

9. Fesih

9.1. İşbu Sözleşme, Focused Pupa Uygulaması veya Websitesi’nin yahut Uygulama veya Websitesi üzerindeki içeriğin işbu kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; Focused Pupa’nın ilgili tarafından her zaman herhangi bir sebep gösterilmeden ve herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan, derhal hüküm ifade etmek üzere bildirim ile feshedilebilir. Focused Pupa, kullanıcıya hiçbir gerekçe göstermeksizin kullanıcının üyeliğini sonlandırabilir. Uygulamayı kullanacak kullanıcıları belirlemek veya kullanıcı olmuş üyelerin üyeliklerinin devam etmesi Focused Pupa’nın takdir hakkı kapsamındadır. Kullanıcı, Focused Pupa’nın bu hakkını ve bu hakkın kullanılması sonucu herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

9.2. Kullanıcı, üyeliğini sona erdirmesi durumunda Focused Pupa’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını işbu Sözleşme ile kabul ve taahhüt eder.

10. Cayma Hakkı

Focused Pupa uygulaması aksi belirtilmediği müddetçe kullanıcılardan üyelik vb. ücretler talep etmez. 

11. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi ve sözleşmeden doğan uyuşmazlıklar münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır ve uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır. Kullanıcı Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır. 

12. Muhtelif Hükümler

12.1. Sözleşme Değişiklikleri

Focused Pupa, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni, Uygulama ve Websitesi’nde yer alan Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın Uygulama veya Websitesi’nde ilan ederek her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, Uygulama veya Websitesi’nde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. 

12.2. Mücbir Sebep

Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Focused Pupa’nın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Focused Pupa’nın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Focused Pupa ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. 

12.3. Bildirim

Focused Pupa, kullanıcı ile kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kuracaktır. Kullanıcı, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

12.4. Kullanıcı Sözleşmesi’nin Bütünlüğü ve Bölünebilirliği

İşbu Kullanıcı Sözleşmesinin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu tarafından veya herhangi bir resmi mercii veya mahkemeler tarafından geçersiz addolunması, diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez, konuya ilişkin olarak taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. 

12.5. Kullanıcı Sözleşmesi’nin Devri

Kullanıcı, Focused Pupa’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

12.6. Feragat

Taraflar’dan birinin Kullanıcı Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir. 

13. Yürürlük

Kullanıcının, üyelik kaydı yapması, işbu Kullanıcı Sözleşmesinde yer alan tüm maddeleri okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme, kullanıcının üye olması anında elektronik ortamda akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşmenin bir nüshası elektronik formatta kullanıcı’nin e-posta adresine gönderilir. İşbu Sözleşme, üyelik süresinin hitamı, kullanıcı’nın üyeliğini iptal etmesi veya Focused Pupa tarafından üyeliğinin iptal edilmesine kadar yürürlükte kalacaktır. 12 (oniki) maddeden ibaret bu Kullanıcı Sözleşmesi, kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle yürürlüğe girmiştir.

tr_TRTurkish